„Folia Turistica” (ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962)


„Folia Turistica” (FT) ukazuje się nieprzerwanie od 1990 roku. Należy więc do najstarszych czasopism naukowych na świecie, których zakres tematyczny obejmuje badania nad turystyką. Od samego początku FT posiada otwarty i darmowy dostęp (free open access) do wszystkich publikowanych artykułów.


Cele i zakres

Celem FT jest pogłębianie oraz upowszechnianie – w skali globalnej – wiedzy z zakresu szeroko rozumianej turystyki, a także pokrewnych względem niej zjawisk związanych z zaspakajaniem potrzeb i pragnień ludzi ujawniających się w czasie wolnym, takich jak rekreacja oraz sport. Dla realizacji tego celu FT przyjmuje perspektywę międzynarodową i ma na celu przyciągnięcie autorów z całego świata.


FT ma charakter multidyscyplinarny. W związku z tym, turystyka oraz powiązane z nią zjawiska są w tym czasopiśmie analizowane z perspektywy różnych dziedzin nauki, w tym zwłaszcza:

 • nauk społecznych (ekonomia i zarządzanie, psychologia, pedagogika, socjologia, prawo, politologia, geografia społeczna i ekonomiczna),
 • nauk humanistycznych (historia, filozofia),
 • nauk przyrodniczych (geografia, ekologia),
 • nauk medycznych i o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej).


Zakres publikowanych prac obejmuje spojrzenie na turystykę i powiązane z nią zjawiska mając na uwadze między innymi, ale nie tylko, następującą problematykę:

 • teoria oraz metodologia nauk o turystyce,
 • potrzeby, motywacje oraz doświadczenia turystów,
 • specyfika oraz funkcjonowanie rynków turystycznych,
 • zarządzanie regionem i przedsiębiorstwem turystycznym,
 • współpraca przedsiębiorstw oraz obszarów recepcji turystycznej,
 • marketing dóbr i usług turystycznych,
 • innowacyjność oraz nowoczesne technologie w turystyce,
 • polityka turystyczna na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • edukacja oraz kształcenie kadr dla potrzeb sektora turystyki,
 • zrównoważony oraz odpowiedzialny rozwój turystyki,
 • turystyka na obszarach górskich oraz wodnych,
 • turystyka na obszarach wiejskich oraz miejskich,
 • dziedzictwo kulturowe jako zasób turystyczny,
 • znaczenie zmian klimatycznych dla turystyki,
 • zdrowotne aspekty aktywności turystycznej,
 • relacje turystyki ze sportem, rekreacją, kulturą oraz rozrywką,
 • rola wydarzeń (eventów) sportowych i kulturowych w rozwoju turystyki,
 • turystyka religijna i pielgrzymkowa,
 • filozoficzne oraz psychologiczne podstawy uczestnictwa w turystyce i wypoczynku,
 • etyka biznesu turystycznego,
 • socjologia mobilności oraz turystyka inkluzywna,
 • turystyka w perspektywie antropologii kulturowej,
 • historia turystyki oraz podróży,
 • prawo oraz organizacja turystyki,
 • rozwój turystyki w obliczu ryzyka oraz sytuacji kryzysowych,
 • wpływ megatrendów cywilizacyjnych na rozwój turystyki.


FT pozostaje też otwarta na prace interdyscyplinarne, w których zagadnienia związane z turystyką – a także pokrewnymi względem niej zjawiskami – są w sposób twórczy analizowane, zwłaszcza przez szersze zespoły autorskie, przy wykorzystaniu dorobku oraz podejść, metod i technik badawczych wypracowanych w ramach różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Rozwój zintegrowanej teorii tak fascynującego i złożonego zjawiska, jakim jest turystyka (również rekreacja i sport) w coraz większym stopniu wymaga bowiem analizowania kluczowych tematów badawczych w sposób wykraczający poza tradycyjnie rozumiane granice specjalizacji naukowej.


Rodzaje publikacji

W FT publikowane są przede wszystkim artykuły naukowe, w tym:

 • prace empiryczne przedstawiające rezultaty oryginalnych badań empirycznych zrealizowanych z zastosowaniem podejść ilościowych, jakościowych lub mieszanych;
 • prace teoretyczne o charakterze przeglądowym lub koncepcyjnym, które – bazując na rzetelnej analizie literatury – prowadzą do uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy oraz postawienia nowych pytań lub hipotez badawczych lub prezentacji oryginalnej koncepcji teoretycznej.


Poza powyższymi, w FT publikowane są także:

 • artykuły polemiczno-dyskusyjne przedstawiające często krytyczne, ale jednocześnie konstruktywne i dobrze uargumentowane poglądy lub opinie autora na temat bieżących wydarzeń, postulatów instytucji, rozwiązań systemowych, sytuacji geopolitycznej, ujawniających się trendów itp. – ważnych z punktu widzenia rozwoju turystyki i wiedzy naukowej;
 • recenzje prac naukowych zawierające typowe recenzje szczególnie wartościowych monografii naukowych, artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, podręczników itp.;
 • teksty informacyjne, sprawozdawcze i wspominkowe przedstawiające wartościowe, warte udokumentowania oraz upowszechniania treści na temat konferencji naukowych, szczególnie zasłużonych postaci itp. 

Język

FT wydawana jest w języku angielskim. 


Częstotliwość

W różnych okresach czasopismo ukazywało się z różną częstotliwością. Od 2020 roku wydawane jest jako półrocznik.

Zwyczajowo, jeden z dwóch numerów wydawanych w każdym roku ma charakter varia (zawiera teksty o zróżnicowanej problematyce), a drugi – ma charakter tematyczny (zawiera teksty o określonej problematyce). Zapowiedzi poszczególnych numerów oraz tzw. Call for Papers (dla numerów tematycznych) są podane w zakładce „Plan wydawniczy”.


Darmowy i otwarty dostęp

FT nie pobiera od autorów publikowanych prac żadnych opłat.

FT zapewnia na swoich stronach internetowych w pełni otwarty i darmowy dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów (free open access).


Wydawca

FT jest wydawana przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Turystyki i Rekreacji).


Współpraca

W ramach nawiązanej współpracy, stronę internetową czasopisma "Folia Turistica" dostępną pod adresem https://foliaturistica.pl/ prowadzi także Index Copernicus International. Znajdują się na niej wszystkie potrzebne  informacje, a także teksty poszczególnych artykułów zapisane w odrębnych plikach PDF.